Studie- og ordensregler

Gældende pr. 1/3 2024, til sanktionering i skolens organer i foråret 2024.

Studie- og ordensreglerne på Frederiksborg Gymnasium og HF (FGC4) er baseret på bestemmelser i lovgivningen. Det vil sige §§ 42-44 i loven om gymnasieuddannelser (LBK nr. 1428/2020) og § 20 i eksamensbekendtgørelsen (BEK nr. 343/2016)
§ 1. Formålet med studie- og ordensreglerne er at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen samt at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø. Reglerne indebærer uanset deres konkrete indhold en pligt for eleverne til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som FGC4 giver for at opretholde eller genoprette god orden på skolen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt. Reglerne understøtter FGC4´s overordnede værdier om at være et rummeligt fællesskab præget af åben dialog, gensidig respekt, demokratisk medbestemmelse, ansvar og tolerance. Det er hverken muligt eller hensigtsmæssigt at opstille regler, der tager højde for enhver situation, der kan opstå. Studie- og ordensreglerne forudsætter derfor også, at alle elever er bekendt med almindelige normer for god opførsel og samvær.
§ 2. Elever skal møde rettidigt til timerne og deltage aktivt i undervisningen. Denne bestemmelse gælder også for deltagelse i undervisning, der finder sted uden for skolens område, for rejser, for selvstændigt arbejde, for virtuel undervisning, for obligatorisk vejledning og for tutorsamtalerne på hf. Eleven kan kun være fraværende fra undervisningen på grund af sygdom eller efter aftale med ledelsen. Ved længerevarende sygdom kan ledelsen kræve en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæring betales af eleven. Stk. 2. Brud på bestemmelserne ovenfor kan føre til påtale fra lærer eller fra ledelsen. Ledelsens påtale vil normalt først være mundtlig, en pædagogisk advarsel, men kan blive efterfulgt af en skriftlig advarsel. En advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb eller efter et år. En skriftlig advarsel over for en elev, der har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd bortfalder dog normalt ikke. Hvis en skriftlig advarsel ikke ændrer elevens adfærd, kan der iværksættes sanktioner som angivet i § 8, stk. 1.

§ 3. Elever skal rettidigt aflevere skriftlige besvarelser, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat af læreren. Det gælder også i forhold til hvilke hjælpemidler, såvel analoge som digitale, der er tilladt. Brud på denne regel kan føre til sanktioner som angivet i § 8, stk. 1.

Stk. 2. I forbindelse med udarbejdelse af alle former for skriftlige besvarelser er der tale om snyd, hvis besvarelsen er udarbejdet af andre end eleven selv. Det vil sige, at der skal være selvstændighed i besvarelsen både i forhold til hjælp fra andre personer, kunstig intelligens eller lignende. Der er også tale om snyd  hvis besvarelsen indeholder længere passager afskrevet fra andre kilder uden tydelig henvisning til kilden. Ved afgørelser i forbindelse med snyd kan elevens øvrige niveau i faget danne grundlag for mistanke og sammenholdes med niveauet i det afleverede. Ved gentagne tilfælde af snyd kan man blive bortvist fra uddannelsen (udmeldelse).

Stk. 3. Snyd i forbindelse med skriftlig eksamen, SRP og SSO medfører omeksamen i næstkommende eksamenstermin, herunder ved uberettiget brug af internet eller kunstig intelligens. For skriftlig eksamen i gymnasiet og hf vil det ske ved den efterfølgende eksamenstermin i december-januar eller i maj-juni. For SRP og SSO sker omeksamen ved næste skoleårs opgaveskrivning. I alle tilfælde kan eleven gå til eksamen på normale vilkår i alle andre fag; men et eksamensbevis kan først udstedes, når omeksamen er gennemført med en karakter.
Snyd ved skriftlige prøver medfører en skriftlig advarsel, samt enten en ny prøve eller karakteren -3 for den helt uacceptable præstation.

Stk. 5. Snyd i forbindelse med hjemmeopgaver kan indberettes til skolens ledelse. Snyd medfører en skriftlig advarsel eller en anden sanktion, som indføres i Lectio. Desuden kan besvarelsen få -3, da denne karakter fastsættes for den helt uacceptable præstation. Ved gentagne tilfælde af snyd i ét eller flere fag kan eleven blive overført til eksamen på særlige vilkår i alle afsluttende fag det pågældende år eller i yderste konsekvens bortvisning (udmeldelse).

Stk. 6. Elever skal deltage i de planlagte terminsprøver, årsprøver og lignende evalueringer. Fravær, uden en af ledelsen godkendt gyldig grund eller dokumenteret sygdom, kan medføre bortvisning (udskrivning) fra skolen.

§ 4. Der gælder følgende regler for orden og samvær på FGC4:

 1. Elever må som udgangspunkt ikke forlade undervisningen.
 2. Elever må ikke småsnakke i timerne med mindre det er en del af den planlagte undervisning.
 3. Anvendelse af PC, tablets og mobiler i timerne skal ske som understøttelse af den igangværende undervisning og ud fra lærerens anvisninger.
 4. Mad må som udgangspunkt ikke indtages i timerne.
 5. Affald må ikke efterlades eller henkastes på skolens areal.
 6. Skolens område er røgfrit, og skoletiden er røgfri. Eleverne må ikke ryge i skoletiden – heller ikke selvom de forlader skolens område i løbet af dagen. Skoletiden omfatter ud over undervisning også skemalagte eller på anden vis fastlagte aktiviteter som f.eks. fjernundervisning, ekskursioner, sociale arrangementer m.v. Forbuddet omfatter rygning eller anden brug af tobaksvarer, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter samt elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin.
 7. Der må i overensstemmelse med skolens alkoholpolitik ikke nydes alkohol på skolen i skoletiden. Elever må ikke møde berusede eller alkoholpåvirkede til undervisningen. Skoletiden omfatter ud over undervisning også skemalagte eller på anden vis fastlagte aktiviteter som f.eks. fjernundervisning, ekskursioner, studieture, udvekslinger og desuden arrangementer/fester på skolen som skolen fastsætter som alkoholfrie.
 8. Der må ikke medbringes og indtages euforiserende stoffer på skolen. Elever må deslige ikke møde påvirkede frem. Forbuddet omfatter ud over undervisning også skemalagte eller på anden vis af skolen fastlagte aktiviteter som f.eks. fjernundervisning, ekskursioner, og sociale arrangementer, fester m.v. efter skoletid.
 9. Skolen tolererer ikke nogen former for vold.
 10. Skolen tolererer i overensstemmelse med skolens anti-mobbepolitik ikke mobning.
 11. Det er ikke tilladt at dele lyd- og billedoptagelser af en anden persons private forhold. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.
 12. Det er ikke tilladt at optage film eller lyd af undervisningen, prøver eller tilsvarende situationer uden forudgående aftale med den pågældende lærer

Stk. 2. Skolens ordensregler gælder også i elevernes fritid, hvis deres adfærd på eksempelvis de sociale medier har en direkte og negativ indflydelse på undervisningsmiljøet.

Stk. 3. Brud på ordensreglerne ovenfor kan føre til påtale fra lærer, påtale fra ledelsen eller hjemsendelse i en eller flere dage med brev til forældrene eller andre sanktioner som angivet i § 8, stk. 1. Brud på ordensreglerne ovenfor kan medføre bortvisning fra skolen (udmeldelse).

§ 5. Eleverne skal følge de forskrifter, der gælder for brug af skolens IT-udstyr samt behandle skolens inventar og øvrige udstyr – fx idrætsredskaber, apparatur i de naturvidenskabelige fag, musikinstrumenter – hensynsfuldt og med omtanke. Brud på denne regel sanktioneres som angivet i § 8, stk. 1.

§ 6.Elever skal på ekskursioner samt studie- og udvekslingsrejser nøje følge det planlagte program og opføre sig efter de retningslinjer, skolen har foreskrevet. Brud på disse regler kan medføre hjemsendelse for egen regning. Efterfølgende kan der blive tale om sanktioner som hjemsendelse fra skolen i en eller flere dage og i meget grove tilfælde bortvisning (udskrivning) fra skolen.

§ 7. Oprykning til næste klassetrin af en elev er betinget af elevens standpunkt, og at eleven har haft et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.

Stk. 2. En elev har krav på oprykning, når eleven har 2,0 eller derover i uvægtet gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår og har aflagt de krævede prøver som årsprøver, større skriftlige opgaver, projektopgaver og lignende. Årskaraktererne i gymnasiet medregnes i gennemsnittet.

§ 8. Brud på reglerne ovenfor (§§ 1-6) kan – hvor der ikke er fastsat særlige bestemmelser – medfører følgende sanktioner fra skolens ledelse:

 1. En mundtlig advarsel eller en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb eller efter et år. En skriftlig advarsel over for en elev, der har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd bortfalder dog normalt ikke.
 2. Fratagelse af retten til SU i en periode, indtil studieaktiviteten er tilfredsstillende igen.
 3. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 4. Forbud mod i en periode at medbringe bestemte private genstande eller typer af genstande (som fx mobiltelefon), hvis det er pædagogisk begrundet. I skoletiden eller efter skoletid kan skolen desuden tilbageholde genstande af pædagogiske årsager.
 5. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i en kortere eller længere periode på op til 10 dage på et skoleår.
 6. Henvisning til at aflægge prøve i enkelte eller alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin det pågældende skoleår.
 7. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes med prøve det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal herefter aflægges det følgende år,
  hvis skolens ledelse træffer beslutning om, at den pågældende elev på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 8. Henvisning til status som selvstuderende.
 9. Bortvisning fra uddannelsen (udmeldelse).

Stk. 2. Sanktioner fastsættes af skolens ledelse på baggrund af rimelighed og relevans og ikke nødvendigvis i ovenstående rækkefølge. I særlig alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan en sanktion iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel.

Stk. 3. Skriftlige advarsler og sanktioner gives til eleven og sendes med E-boks til den person, der har forældremyndigheden, hvis eleven er under 18 år.

Stk. 4. Der er mulighed for at klage over skolens sanktion i forbindelse med brud på studie- og ordensreglerne og over skolens afgørelse om at nægte oprykning. Den berørte elev eller – hvis eleven er under 18 år – den person, der har forældremyndigheden over eleven kan klage. Klagen skal indgives senest to uger efter afgørelsen, og den skal være skriftlig. Klagen rettes til Undervisningsministeriet, men den skal afleveres til rektor. Rektors kommentar til klagen kan med én uges frist kommenteres af eleven og/eller personen, der har forældremyndigheden. Kommentaren vedlægges klagen til Undervisningsministeriet. En klage til ministeriet har ikke opsættende virkning.

Har du spørgsmål ?

Kontakt os gerne

Eleverne fortæller

FG-ånden er den stemning, der på skolen og fællesskabet. På FG kan man mærke det store ungefælleskab. Samtidig er man tryg, når man går på FG, selvom det er er en stor skole
Der er mange elevklubber på FG, hvor man kan lære de andre årgange at kende. Der er også mange sociale tiltag, fx Q og CU, arrangeret af både lever, ledelse og lærere.
Previous slide
Next slide