Skærmpolitik

Skærmpolitik – om brugen af digitale enheder på FG


Vi arbejder på Frederiksborg Gymnasium og HF med at (ud)danne vores elever, så de er rustede til den virkelighed, der ligger efter gymnasietiden. Både i forhold til et videre uddannelsesforløb og i forhold til at blive samfundsborger i en globaliseret og stærkt digitaliseret verden.

Digital dannelse er et bredt begreb, som vi på skolen italesætter, og som alle fag jf. læreplanerne skal arbejde med. Vi har på skolen en progressionsplan for elevernes digitale dannelse med en række læringsmoduler faciliteret af forskellige faggrupper og lærerfunktioner (team, studievejleder, bibliotekar osv.) Link til årshjul med læringsmodulerne ligger på forsiden af Lectio, og der er f.eks. læringsmoduler om: Digitale studie- og notatteknikker, Informationssøgning (hensigtsmæssig søgeadfærd og -teknik samt vurdering og udvælgelse af tekster fra nettet), Brug af visuelle og auditive digitale enheder i klasserummet og ved lektielæsning (den umulige multitasking), Plagiering (korrekt citatteknik og referencearbejde) og Adfærd på de sociale medier (digital trivsel og netetik).

Desuden får eleverne på hver årgang besøg af eksperter udefra til større arrangementer, f.eks. om big data og digitale fodspor, eller om hvordan hjernen arbejder og de utilsigtede konsekvenser af vores skærmforbrug og af den udbredte afhængighed af at være online konstant.

Computere og andre digitale enheder kan være værdifulde arbejdsredskaber i undervisningen. De skal derfor anvendes på en måde, så de understøtter elevernes læring bedst muligt. FG har en klar forventning om, at eleverne deltager aktivt og har fokus på de aktiviteter, som læreren igangsætter i undervisningen. Hvis en elevs fokus er rettet mod digitale enheder til ikke-faglige formål, er det ikke muligt at deltage aktivt i undervisningen. FG arbejder løbende på at forbedre rammerne for brugen af digitale enheder, så undervisningen bliver så god og motiverende som muligt.

Eftersom misbrug af digitale enheder fører til manglende opmærksomhed på undervisningen og dermed forstyrrer eleverne selv og de elever, som sidder i nærheden, må digitale enheder i skemalagte aktiviteter kun anvendes til læringsmæssige formål. Dvs. det gælder den almindelige skoleundervisning samt aktiviteter som f.eks. ekskursioner, studieture og andre arrangementer på skolen.

Det overordnede princip for brugen af digitale enheder i undervisningen er, at det er læreren, der sætter rammerne for hvornår disse enheder er i brug. Konkret gælder følgende regler:

Mobiltelefoner:

 • Mobiltelefoner skal være nede i tasken under hele undervisningen, så de ikke distraherer eleven selv eller andre elever.
 • Enheden skal være på lydløs, og vibration skal være slået fra. Efter aftale med læreren kan denne regel dog fraviges.
 • Læreren kan aktivt vælge at bruge mobiltelefoner som redskab i undervisningen og efterfølgende klart melde ud, hvornår telefonerne skal lægges væk igen.
 • I tilfælde af en lille pause i modulet kan læreren tillade, at eleverne må bruge deres mobiltelefon i pausen.

Smart-ure:

 • Notifikationer skal være slået fra

Computere (og andre digitale enheder):

 • I undervisningstiden er bærbare computere arbejdsredskaber og må ikke bruges til underholdning.
 • Notifikationer skal være slået fra
 • Alle moduler begynder med at skærmene er nede. Læreren bestemmer, hvornår computerne kan/skal bruges i undervisningen, og hvornår skærmene evt. igen i visse dele af undervisningen skal slås ned.
 • Når elever fremlægger i plenum, skal skærmene være lukket ned. Hvis lærerne har benyttet PowerPoints i undervisningen, skal disse være tilgængelige for eleverne efter modulet (evt. i revideret form).
 • Lærere gør det i undervisningen klart, hvornår eleverne skal tage noter på deres computer, og hvornår de skal være lukkede.
 • Lærere kan ved gruppearbejde bestemme, at der kun bruges en computer pr. gruppe for at få gruppens medlemmer til i højere grad at arbejde sammen.
 • Lærerne opfordres til løbende at lægge skærmfri moduler ind i undervisningen. Evt. hele skærmfrie dage med anderledes undervisning, hvor eleverne oplever, hvordan man kan arbejde uden computer.

Høretelefoner:

 • Høretelefoner må bruges efter aftale med læreren.

 Hjemmesider/platforme/programmer:

 • Skolen accepterer ikke, at man tilgår sites med porno, gambling/betting, casino o.l. Sider med dette indhold er, sammen med andre udvalgte internetsider, derfor på skolens område blokeret for adgang.
 • Internetdeling er ikke tilladt, da det påvirker hastigheden af det trådløse netværk og dermed kan ødelægge undervisningen for andre.
 • Undervisningsrelaterede sider og databaser, som skolen har købt licens til, og som lærerne dermed kan inddrage i deres undervisning, skal formidles ud til alle, både lærere og elever. Link til liste over fælles- og flerfaglige biblioteker og databaser ligger på Lectios forside.

Sanktioner:

 • Hvis en elev bryder skolens regler om brug af mobiltelefon eller smart-ur, lægges denne på katederet uden for elevens rækkevidde. Tager eleven efterfølgende sin mobiltelefon eller sit smart-ur, bortvises eleven fra modulet , tilskrives fravær efter gældende Lectio-regler og indkaldes til en samtale med ledelsen.
 • Hvis en elev bryder skolens regler om brug af computer og andre digitale enheder, bortvises eleven fra modulet og tilskrives fravær efter gældende Lectio-regler.
 • Ved yderligere misbrug følges de gængse sanktioner i skolens ordensregler.