Regler for eksamen og prøver

Regler for eksamen og prøver

Du kan herunder orientere dig om ministeriets regler for eksamen samt de regler og procedurer, som man skal følge ved eksamen og prøver på FGC4. Du kan også læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil klage over en karakter eller eksamen.

Klager over karakterer og eksamen

Hvis du ønsker at klage over en årskarakter eller en eksamenskarakter, skal du henvende dig til rektor eller en anden fra ledelsen. Her vil du kunne få en uddybet klagevejledning.

En formel klage skal være skriftlig og sendes til rektor. Klagefristen er 2 uger, fra karakteren er offentliggjort.

Du kan læse om undervisningsministeriets regler om karakterer og eksamen ved at klikke på nedenstående link.

Undervisningsministeriets regler om eksamen

Og her kan du finde de bekendtgørelser, der ligger bag reglerne: 

Eksamensbekendtgørelsen

Gymnasiebekendtgørelsen

IT og skriftlig eksamen og andre skriftlige prøver

Hvis ikke du sørger for at læse og rette dig efter nedenstående punkter, kan du risikere at blive bortvist fra prøven/eksamen.

Generelt om eksamen, hvor hjælpemidler er tilladt:

Du har kun adgang til internettet, når det gælder ”egne læremidler”. Det betyder digitale hjælpemidler og undervisningsmaterialer, der er blevet anvendt i undervisningen, og som ikke kan medbringes og opbevares lokalt, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen. Man må gerne bruge onlineordbøger og andre materialer, der ikke kan downloades og som står angivet i det pågældende fags studieplan. Man må derimod ikke benytte google og andre søgemaskiner. Heller ikke opgavecentraler, AI-baserede værktøjer som fx Chat GPT, rettehjemmesider, oversættelsesprogrammer og steder, hvor man kan kommunikere med omverdenen. I forhold til egne notater og arbejder må de ikke ligge på Internettet, men skal ligge lokalt på din computer. Dette skal bringes i orden INDEN prøvens start.

Skriftlig eksamen 

 • Du skal uploade besvarelser i pdf.
 • Alle eksamensbesvarelser skal afleveres på Netprøver.dk
 • Når du afleverer på Netprøver.dk, skal du vælge “Frederiksborg Gymnasium & HF” som institution og logge ind med UNI-login. Du skal uploade din besvarelse som pdf-fil INDEN afleveringsfristen udløber. Vagten SKAL se kvitteringen på din skærm, inden du må forlade prøven. 
 • Alle opgaver skal være anonyme, og du skal derfor IKKE skrive navn eller skole på din opgave. Dette gælder dog ikke, hvis der er dele af opgaven, der skal besvares uden hjælpemidler og uden computer:
  • I biologi A og fysik A scannes og uploades håndskrevne bilag. Husk at angive navn, skole og hold på de håndskrevne bilag.
  • I andre fag (fx matematik), hvor der ikke må anvendes hjælpemidler eller computer, afleveres de håndskrevne bilag på papir. Spørg din faglærer, hvad der gælder i det specifikke fag. Husk at angive navn, skole, hold på de håndskrevne bilag.
 • Du må ikke forsøge at læse andres skærmbilleder eller kommunikere med andre end vagterne under prøven/eksamen, ligesom du ikke må kommunikere med omverdenen elektronisk via kabel eller trådløst under prøven.
 • Hvis du skal bruge høretelefoner til eksamen, skal du selv medbringe dem.
 • Der er tilladt at bruge høretelefoner til musik under eksamener, hvor ALLE hjælpemidler er tilladt. Det vil sige, at du gerne må høre musik fra din computer, men ikke fra din telefon, så længe det ikke generer andre i eksamenslokalet. I så fald skal musikken slukkes eller skrues ned med det samme. Musikken skal være downloaded og ligge lokalt på din computer. 
 • Går du inden det sidste kvarter før prøven er slut, må du gerne medbringe dine hjælpemidler – inkl. computer. 
 • Du må ikke rejse dig fra din plads, før du får tilladelse af en vagt.
 • Fra det sidste kvarter før prøvens afslutning skal alle blive siddende på deres plads og vente, indtil vagten meddeler, at alle har afleveret. Selv når prøven er færdig, må du ikke forlade din plads, før vagterne har godkendt/ underskrevet din besvarelse og sikret at alle siderne er afleveret.
 • Du bør sørge for at tage backup på en ekstern enhed som fx et usb-stik hvert 5. minut for at undgå at dit arbejde går tabt – en computer kan jo gå i koma. Gem også altid dit dokument på din egen computer. Derved er du sikret bedst mod ubehagelige overraskelser.
 • Datavejlederne vil, i det omfang de kan, bistå med teknisk assistance til privat udstyr, men skolen har ikke ansvar for dit udstyr. Al opstilling og strømforsyning mv. skal være klar før prøvens start kl. 09.00. 
  Hvis noget går uopretteligt galt, skal du fortsætte prøven med traditionel skrivning. Så husk blyant/kuglepen. Opgaven afleveres i dette tilfælde på papir senest ved prøvetidens udløb.
 • Se i øvrigt undervisningsministeriets information om snyd ved prøver  https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer/vejledninger-om-snyd

Andre skriftlige prøver (fx terminsprøver)

Alle de ovenstående regler gælder også for andre skriftlige prøver. Dog skal prøven ikke hentes i netprøver.dk, og den skal heller ikke afleveres i netprøver.dk, men i Lectio:

 • Når den skriftlige prøve starter, skal du hente opgaven på forsiden af Lectio eller via dette link http://fgc4-eksamen.dk/
 • Når du skal aflevere prøven, skal du gå ind på Lectios forside: Lectio lukker for modtagelse præcis ved afslutningen af prøven, og derfor skal du aflevere digitalt INDEN afleveringsfristen udløber. Vagten SKAL se kvitteringen på din skærm, inden du må forlade prøven.