Organisationsplan

Organisationsplan

Ledelsesdiagram
Organisationsdiagram
Bestyrelsen

Bestyrelsen har de kompetencer og den sammensætning, som fremgår af vedtægterne fra Undervisnings-ministeriet, Institutionsstyrelsen og Frederiksborg Gymnasium og HF.

Pædagogisk råd (PR)

Pædagogisk råd omfatter alle lærerne og rektor. Pædagogisk råd er rådgivende for rektor. Pædagogisk råd fastsætter selv sin forretningsorden. I forretningsorden kan man forestille sig bestemmelser om indkaldelse af et ekstraordinært møde i pædagogisk råd, udskiftning af udvalgsmedlemmer (valgt af pædagogisk råd) inden udgangen af valgperioden, regler for at få sat emner på pædagogisk råds dagsorden m.m. Pædagogisk råd holder 4 møder om året, hvor de overordnede mål, handlings- og aktivitetsplaner, skolens udvikling og økonomi drøftes. Pædagogisk råd godkender udvalgenes handlingsplaner for det kommende skoleår og vælger udvalgsmedlemmer.

Faste udvalg
Koordinationsudvalget

Udvalget består af 2 medlemmer fra forretningsudvalget, formanden for stx-tværfagsudvalget, formanden for hf-udvalget og ledelsen. Ledelsen afgør hvem fra ledelsen, der deltager i udvalgsarbejdet. Tillidsrepræsentanterne kan deltage i de møder, de finder relevante for deres TR-arbejde. Det samme gælder formand/ næstformand for elevrådet.

Arbejdsopgaver:

 • Årets planlægning. Aktivitetsplanen drøftes på et Marienlyst-møde på baggrund af et udkast fra ledelsen. Aktivitetsplanen er forud for mødet sendt til høring hos hf- og stx-udvalget.
 • Studieretninger drøftes på baggrund af et oplæg fra ledelsen, der i samarbejde med en lærerrepræsentant har udarbejdet et forslag.
 • Ad hoc udvalg. Koordinationsudvalget indsamler forslag til nedsættelse af ad hoc udvalg med tilhørende kommissorier og indstiller til ledelsen, hvilke udvalg koordinationsudvalget anbefaler nedsat.
 • Intern efteruddannelse. Udvalget indsamler og prioriterer forslag til obligatorisk intern efteruddannelse.
Undervisningsmiddel-udvalget (tidligere økonomiudvalg)

Udvalget består af 4 lærere:
1 repræsentant for matematik og de naturvidenskabelige fag
1 repræsentant for sprogfagene
1 repræsentant for de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag (bortset fra sprogfagene)
1 repræsentant for idræt, musik, mediefag, billedkunst, design og drama. Endvidere har udvalget en datavejleder samt en studiecenterleder. Formanden vælges blandt lærerrepræsentanterne af alle udvalgets medlemmer inden time- og fagfordelingen. En elevrådsrepræsentant i udvalget vælges af elevrådet.

Arbejdsopgaver:

 • Udarbejder forslag til fordeling af midlerne på kontoen til undervisningsmidler. Forslagene forelægges PR og rektor.
Stx- udvalget

Udvalget består af 6 lærere repræsenterende såvel fremmedsprog og andre humanistiske fag, de samfundsvidenskabelige, de kunstneriske som de naturvidenskabelige fag samt 1-2 repræsentanter for skolens ledelse. Studiecenterlederen er permanent medlem af udvalget. Formanden vælges blandt repræsentanterne af alle udvalgets medlemmer inden time- og fagfordelingen. En elevrådsrepræsentant vælges af elevrådet.

Arbejdsopgaver:

STX-udvalget arbejder med stx-uddannelsens udvikling på FG inden for følgende områder:

 • Elevernes kompetenceudvikling
 • Studieretningsarbejde
 • Almene pædagogiske og didaktiske forhold
 • Tværfaglighed
 • Lærerkollegiets generelle efteruddannelse
 • Vidensdeling og kommunikation

Udvalget nedsætter desuden ad hoc-underudvalg med henblik på aktuelle fokusområder.

Der foretages løbende evaluering af udvalgte udviklingsområder.

Indsatsområder 2016-2017:

 • Evaluering af kompetencemoduler, SR-arbejde, teamstruktur.
 • Kommunikation og videndeling: lærer-lærer, lærer-elev.
 • Reform 2017
HF-udvalget

Udvalget består af 6 lærere repræsenterende såvel matematik/naturvidenskabelige fag, kulturfagene, dansk, fremmedsprogene, de musisk kreative fag som studievejledningen samt en ledelsesrepræsentant. Formanden vælges blandt lærerrepræsentanterne af alle udvalgets medlemmer inden time- og fagfordelingen. En elevrådsrepræsentant i udvalget vælges af elevrådet.

Arbejdsopgaver:

 • Hf-håndbogen. Udarbejde og revision af hf-håndbogen.
 • Tilrettelæggelse af tutorordningen.
 • Fastlægger introforløbet, herunder social introduktion.
 • Fastlægger værkstedsmodulerne.
 • Udarbejder forslag til valgfag.
 • Tilrettelægger rammerne for SSO og eksamensprojektet.
 • Udarbejder forslag til fordeling af elevtid/rettereduktion.
 • Udarbejder rammer for studieturene.
 • Anvendelsesorientering. Sikre opfølgning af udviklingsarbejdet med anvendelsesorientering af undervisningen.
Fest-udvalget

Udvalget består af 6 lærere.

Lovbestemte udvalg
Arbejdsmiljøudvalget (tidligere sikkerhedsudvalg)

Udvalget består af 4 lærerrepræsentanter:
1 lærerrepræsentant for naturvidenskabelige fag (med laboratorieforsøg)
1 lærerrepræsentant for idræt
1 ordinær lærerrepræsentant
1 repræsentant for HK-området
1 repræsentant for pedel- området
1 ledelsesrepræsentant (der også skal være formand)
1 elevrepræsentant.

Arbejdsopgaver:
Arbejdsmiljøudvalget (AMBV) skal være med til, at sikre at arbejdet tilrettelægges så der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Planlægger og koordinerer arbejdet med arbejdsmiljø, herunder de overordnede principper og rammer for arbejdsmiljøgruppernes (AMGR) arbejde.
Sikrer at de beslutninger arbejdsmiljøudvalget har vedtaget bliver gennemført.
Sikrer at AMGR og ledelsen har løbende opmærksomhed på:

 • Fysiske forhold
 • Ergonomiske forhold
 • Psykiske forhold
 • Kemiske og biologiske forhold
 • Ulykkesfarer

Sikrer at forhold, som ikke stemmer overens med arbejdsmiljøloven eller som kan forringe arbejdsmiljøet bliver bragt i orden.
Opstiller de overordnede rammer for Arbejdspladsvurdering (APV) arbejdet, f.eks. valg af metode, plan og måde for gennemførelse samt komme med løsningsforslag.
Deltager i større planlægningsopgaver og i planlægning opgaver, som er generelle for hele skolen f.eks. større bygningsopgaver, renovering m.m.
Sikrer, at årsagen til eventuelle arbejdsskader bliver undersøgt, og at der bliver gennemført tiltag, det kan forhindre gentagelser
Informerer og rådgiver omkring arbejdsmiljøet.

Samarbejdsudvalget

Udvalget består af:

1 tillidsrepræsentant
1 lærerrepræsentant
1 arbejdsmiljøudvalgsrepræsentant
2 ledelsesrepræsentanter
1 repræsentant for øvrige medarbejdere
En elevrådsrepræsentant i udvalget vælges af elevrådet.

Samarbejdsudvalgets opgaver

Formålet med at nedsætte et samarbejdsudvalg er at:

 • Fastlægge rammen for samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne, vedrørende arbejdspladsens mål og strategi.
 • Fastlægge de personalepolitiske rammer, som fremmer kompetenceudvikling og som skaber lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens målsætning.
 • Skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø.

Følgende emner skal behandles i samarbejdsudvalget:

 • Mål, strategi og resultatkontrakt. Blandt andet resultatlønsaftale eller direktørkontrakt for institutionens direktør
 • Personalepolitik. Blandt andet skal personalepolitikken fastlægge arbejdspladsens indsats for at fastholde seniorer, samt understøttet balancen mellem arbejds- og privatliv
 • Budget og finanslovsbidrag. SU skal fastlægge retningslinjer for drøftelsen af institutionens budget- og finanslovsbidrag
 • Rationaliserings- og omstillingsprojekter samt projekter, som medfører udbud, udlicitering og outsourcing
 • Kompetenceudvikling. SU skal fastlægge principper og retningslinjer for den samlede job- og kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen
 • Systematisk opfølgning af APV
 • Det psykiske arbejdsmiljø herunder arbejdsrelateret stress. SU skal fastlægge retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til stress
 • Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed. SU skal fastlægge retningslinjer for måling af dette
 • Opfølgning på sygefravær. SU skal fastlægge retningslinjer for institutionens sygefraværspolitik
 • Chikane og vold. SU skal fastlægge retningslinjer, der sikrer et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke udsættes for mobning m.v.
 • Job på særlige vilkår.

Ad hoc-udvalg

Ad hoc-udvalgene arbejder på grundlag af et fastlagt kommissorium, som udarbejdes i perioden januar til marts i det foregående skoleår. Hermed får udvalgene mulighed for at planlægge de overordnede rammer for udvalgets arbejde inden skoleårets begyndelse. Desuden bliver det klart, hvad udvalget skal arbejde med, inden valg til udvalget finder sted senest den 1. april i god tid inden time- og fagfordelingen.
Forslag til ad hoc udvalg fremsendes til koordinationsudvalget inden 1. februar. Enkeltlærere, grupper af lærere og ledelsen kan fremsætte forslag til nedsættelse af ad hoc udvalg.

International koordinator & internationale konsulenter

Der vælges internationale konsulenter for hhv. fransk, tysk, engelsk, spansk.