Mødepligt

Mødepligt

Om mødepligt og forsømmelser står der i skolens Studie- og ordensregler under §1 og §2

Elever skal møde rettidigt til timerne og deltage aktivt i undervisningen. Denne bestemmelse gælder også for deltagelse i undervisning, der finder sted uden for skolens område, samt selvstændigt arbejde, virtuel undervisning, obligatorisk vejledning og tutorsamtalerne på hf. Eleven kan kun være fraværende fra undervisningen på grund af sygdom eller efter aftale med rektor. Ved længerevarende sygdom kan rektor kræve en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæring betales af eleven. Brud på denne regel kan føre til påtale fra lærer, påtale fra rektor eller hjemsendelse i en kortere eller længere perioder i indtil 10 dage på et skoleår. Hjemsendelsen medregnes som fravær. Ved fravær af et større omfang kan eleven efter forudgående samtale med ledelsen og efterfølgende skriftligt varsel henvises til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin. Der gives ikke årskarakterer i disse fag. Fortsætter fraværet på trods af henvisning til eksamen i alle afsluttende fag, kan rektor beslutte, at eleven mister retten til at modtage SU og i særligt graverende tilfælde bortvises fra skolen. Frakendelse af SU kan også iværksættes for en periode, inden eleven henvises til eksamen i alle afsluttende fag. Eleven kan dog stadig gå til eksamen som selvstuderende. Bortvisning betyder ikke, at eleven ikke kan søge om optagelse på en anden skole.