Lectio- og fraværsregler

Lectio- og fraværsregler

Revideret 2022

 

Lektier

 • Samtlige lektier skal indskrives i Lectio.
 • Lektier skal senest indskrives klokken 16 dagen inden, mandag undtaget.
 • Lektier givet henover weekenden indskrives senest fredag klokken 18.00.
 • Lektier givet henover ferier skal senest indskrives sidste dag inden ferien klokken 18, sommerferie og juleferie dog undtaget, lektien skal her gives en uge før modulet afholdes.

Afleveringer

 • Opgaveformuleringer til afleveringer på 3 elevtimer eller derover indskrives senest 14 dage inden afleveringsfristen, undtaget dog matematik.
 • Datoerne for afleveringer af et omfang på tre elevtimer eller mere, skal kunne ses på Lectio senest den 1/9 (gælder ikke 1.g-elever) og 1/2 for hhv. efterårs- og forårssemestret. Justeringer kan dog forekomme efter disse datoer.
 • Rettede afleveringer skal senest returneres én måned efter afleveringsdatoen.
 • Elever skal sende en besked til læreren, når en besvarelse afleveres elektronisk efter udløbet af afleveringsfristen, idet oplysningen ikke automatisk sendes til læreren.
 • Lærere skal fjerne fraværet for en for sent afleveret opgave med det samme, men skrive i notefeltet, at den er afleveret for sent. Bedømmelsen og tilbageleveringen sker derimod, når det passer læreren – dog så vidt muligt inden afgivelse af termins- og årskarakterer. Elever må ikke uploade tomme dokumenter eller dokumenter, der ikke kan åbnes. Det bliver noteret som en ”ikke afleveret” opgave.

Orientering og kommunikation

 • Lectio-beskeder skal kun sendes til den/de relevante modtager(e), og emnemæssigt skal beskederne direkte vedrøre undervisningen (og ikke fx efterlysning af glemt mobiltelefon). Elever skal læse Lectio-beskeder mindst en gang om dagen på hverdage og og besvare beskeder, hvis det er krævet.
 • Forløb i undervisningen, der lægges i studieplanen, skal omtales ved påbegyndelsen af forløbet. Lærerne skal desuden løbende opdatere studieplanen, senest ved påbegyndelse af en nyt forløb.
 • Elever skal kunne orientere sig i studieplanen for hvert fag, samt i fagenes dokumentmapper.

Fravær

Skolen registrerer elevernes deltagelse i den samlede undervisningstid (fremmøde) og fordybelsestid (skriftligt arbejde) jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1375 af 24. juni 2021.

Herunder er skitseret praksis i forhold til registrering og praksis i forhold til eventuel sanktionering af for højt fravær.

Fravær – fremmøde

Registreringen vil typisk ske, når en aktivitet påbegyndes.

Der kan gives 50% fravær, hvis eleven kommer for sent, eller hvis eleven forlader undervisningen. Det er alene lærerens skøn, om de 50 procent gives, hvis eleven kommer for sent eller forlader undervisningen.

Der kan gives 50% fravær, hvis læreren skønner, at en elev ikke er parat til at modtage undervisning, og hvis læreren inden da har givet en advarsel. I så fald skal læreren indskrive en fraværsforklaring.

Fravær pga. deltagelse i elevrådsmøder, herunder deltagelse i møder i faste råd sidestilles med undervisning og registreres som fravær i første omgang, men bliver godskrevet hver anden måned efter elevens henvendelse. Møderne skal dog være aftalt med skolens ledelse.

Fravær pga. omlagt undervisning eller andre skoleaktiviteter (ekskursioner, idrætsturneringer, særlige talentforløb i skoleregi, prøveaflæggelse m.v.) registreres som fravær i første omgang, men bliver godskrevet hver anden måned efter elevens henvendelse.

Fravær – skriftligt

Skolen registrerer elevernes afleveringer af skriftlige opgaver. Dette sker automatisk ved deadline for opgavens aflevering.

Ved for sent afleverede opgaver, er det elevens ansvar at gøre den relevante lærer opmærksom herpå, så fraværet kan godskrives.

Manglende skriftlige afleveringer medfører sanktioner jævnfør sanktionstrappen.

Aflevering af tomme eller på anden vis meget mangelfulde dokumenter vil ligeledes blive mødt med sanktioner.

 

Sanktioner

I tilfælde af for højt fravær i forhold til fremmøde, kan nedenstående sanktionstrappe blive taget i brug. I særlige tilfælde kan et eller flere trin springes over:

1. En betinget sanktion i form af et brev om, at eleven er tæt på en skriftlig advarsel.
2. En sanktion i form af et brev om at eleven modtager en advarsel om for højt fravær.
3. Henvisning til at eleven skal aflægge prøve i et eller flere fag på særlige vilkår.
4. Fratagelse af retten til at modtage SU. Kan sættes i værk sideløbende med sanktion nummer tre.
5. Fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag.
6. Bortvisning fra uddannelsen.  

I tilfælde med skriftligt fravær, kan følgende sanktionstrappe blive taget i brug. I særlige tilfælde kan et eller flere trin springes over:

1. En betinget sanktion i form af et brev om, at eleven er tæt på en skriftlig advarsel.
2. En sanktion i form af et brev om at eleven modtager en skriftlig advarsel om for højt skriftligt fravær.   
3. Henvisning til at eleven skal aflægge prøve i et eller flere fag på særlige vilkår.
4. Fortabelse af retten til at modtage SU. Kan sættes i værk sideløbende med sanktion nummer tre. 
5. Fratagelse af retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag.
6. Bortvisning fra uddannelsen.

 Læs også vores fraværsbrochure nedenfor.