Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

På Frederiksborg Gymnasium og HF bliver der løbende arbejdet med at sikre kvaliteten. Nedenstående dokumenter indgår i kvalitetsarbejdet og skitserer de fokusområder, som får særlig opmærksomhed på nuværende tidspunkt. 

Kvalitetssystem

Frederiksborg Gymnasium og HF har fastlagt et kvalitetssystem jf. § 71 i lov om de gymnasiale uddannelser. Kvalitetssystemet er udfoldet i nedenstående dokument. 

Kvalitetssystem

Selvevaluering- og opfølgningsplaner

Rektors resultatslønskontrakt og evalueringen af denne udgør de lovpligtige selvevalueringer og opfølgningsplaner jf. § 60 og 62 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

Selvevaluering 2019/20

Selvevaluering 2020/21

Selvevaluering 2021/22

Selvevaluering 2022/23

Opfølgningsplan 2020/21

Opfølgningsplan 2021/22

Opfølgningsplan 2022/23

Opfølgningsplan 2023/24

Evalueringsstrategi

Som en del af Frederiksborgs Gymnasium og HF’s kvalitetssystem er fastlagt en strategi for den interne regelmæssige evaluering af undervisningen og elevernes faglige standpunkt og udvikling. Strategien drøftes årligt i skolens samarbejdsudvalg. 

Evalueringsstrategi

Trivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering

Den nationale trivselsmåling gennemføres på alle gymnaiser én gang årligt. Trivselsmålingen bidrager til at afdække områder, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel. Undervisningsmiljøvurderingen gennemføres minimum hvert tredje år og afdækker elevernes oplevelse af det fysiske undervisningsmiljø på skolen. 

Elevtrivselsundersøgelse 2023/24

Undervisningsmiljøvurdering 2022/23

Arbejdspladsvurdering

Minimum hvert tredje år foretages en arbejdspladsvurdering (APV) med opfølgende handlingsplaner. APV’en er medarbejdernes evaluering af både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdspladsvurdering 2022