Fag – Naturfag (HF)

Naturfag

(biologi, geografi, kemi)

Naturvidenskab har som målsætning, at kursisten skal opnå en indsigt i naturvidenskabelige metoder og fagområder gennem en undervisning, der både er eksperimentel og teoretisk. Det skal sætte kursisten i stand til at behandle og formidle naturvidenskabelige emner og at forholde sig kritisk og konstruktivt til aktuelle emner med naturvidenskabeligt indhold.

 

…som obligatorisk fag

I den naturvidenskabelige faggruppe, som ligger i 1. hf, indgår biologi, geografi og kemi på C-niveau.

 

C-niveau

Undervisningen

Undervisningen veksler mellem undervisning i de enkelte fag og fællesfaglige projekter, hvor alle tre fag arbejder med det samme emne. I løbet af projekterne fungerer lærerne som vejledere og projekterne afsluttes med mundtligt oplæg og evaluering. Emnerne kan være:

Sundhed

Levevilkår

Miljø

Ressourceudnyttelse, produktion og teknologi

Stoffer, materialer, produkter

Kernestof

Biologi

Kernestoffet er udvalgte områder inden for hvert af følgende:

 ̶  Biologiske makromolekyler og deres biologiske betydning

 ̶  Cellers opbygning, celleorganellernes funktion, cellulære processer og enzymer

 ̶  Genetik og DNA’s rolle

 ̶  Bioteknologiske metoder og deres anvendelse

 ̶  Organsystemers opbygning og funktion

 ̶  Økologi, herunder samspil mellem arter, mellem arter og deres omgivende miljø samt biodiversitet.

Geografi

Kernestoffet er udvalgte områder inden for hvert af følgende:

− Vejrforhold, klima, klimaændringer og vandressourcer

− Jordens og landskabernes processer

− Natur- og menneskeskabte stofkredsløb og energistrømme

− Naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed

− Befolkningsforhold, byudvikling og erhverv i en globaliseret verden.

Kemi

Kernestoffet er udvalgte områder inden for hvert af følgende:

− Grundstoffernes periodesystem

− Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration

− Kemiske bindingstyper, tilstandsformer og blandbarhed

− Organiske og uorganiske molekylers og ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse

− Kemiske reaktioner, herunder simple redox- og syre-basereaktioner.

Evaluering

Der gennemføres løbende evalueringer, der sikrer, at kursisterne jævnligt får mulighed for at vurdere deres udbytte.

 

Eksamen

Årets sidste projekt er det afsluttende skriftlige produkt, som danner baggrund for en individuel eksamen, hvor alle tre fag inddrages.

Efterfølgende skal alle op til eksamen i et af de tre fag, hvor det kun er det ene fag der eksamineres i. Begge eksaminer tæller lige meget.