Fag – Musik (STX)

Musik

Musikfagets to helt centrale søjler er musikudøvelse og musikkundskab.

  • I musikudøvelse arbejdes der, alt efter det valgte niveau, med enstemmige sange og flerstemmige vokal- og instrumentalnumre inden for rytmisk såvel som klassisk musik. Stemmedannelse og basal teknik på rytme- og akkordinstrumenter indgår i undervisningen.
  • I musikkundskab anvendes fagets metoder (musiklære, musikteori, hørelære, musikkens parametre) med henblik på diskussion, analyse og perspektivering af vestlig kunst- og populærmusik, folkemusik, dansk musik, ny musik og ikke-vestlig musik. Undervisningen inddrager musikkens historiske og aktuelle, kulturelle og sociale samt formidlings- og mediemæssige forhold.

Arbejdsformerne veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, fremlæggelser og opførelser i klassen og for et større publikum.

Undervisningen tager kontakt med det øvrige musikliv i form af fx koncertbesøg, opera, musical, studiebesøg, møde med musikere og komponister.

Med sin blanding af teori og praksis opnår musikeleven både musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse samt generelle samarbejds- og studiekompetencer, der rækker ud over faget. Det er ikke en forudsætning at eleven kan spille eller synge i forvejen.

 

…som studieretningsfag

Musik indgår på A-niveau i alle mus-studieretningerne.

 

…som valgfag

Musik kan vælges som valgfag på C- eller B-niveau.

 

C-niveau

På C-niveau arbejdes der med musikkens grundlæggende byggestene og udtryk inden for sang, spil og musikkundskab.

Eksamen

Eksamen falder i to dele:

  • en praktisk prøve, hvor man skal fremføre et musikstykke i en sammenspilsgruppe
  • en prøve i musikkundskab, hvor man kommer op i det musikkundskabsemne, man har arbejdet med i løbet af året.

Der gives en samlet karakter

 

B-niveau

På B-niveau udbygges denne beskæftigelse til også at omhandle dels et musikemne og dels et musikprojekt med særlig inddragelse af IT dvs. med mulighed for fx at lave lydproduktion og filmmusik, og der arbejdes mere intensivt med musikudøvelse.

Eleverne stifter bekendtskab med elementær satsteknik med henblik på at kunne nedskrive et lettere, nodebaseret nummer, som kan opføres i klassen.

Eksamen

Eksamen falder i to dele:

  • en praktisk del, hvor man skal fremføre to musikstykker, hvor det ene skal være en solopræstation.
  • en prøve i musikkundskab, hvor man kommer op i et af de musikkundskabsemner, man har arbejdet med i løbet af året.

Der gives en samlet karakter.

 

A-niveau

I musikkundskab arbejdes der med to musikemner, der skal være afgørende forskellige. Det ene kan være et projekt i musikalsk produktion. I musikudøvelse lærer eleven at arbejde kunstnerisk og musikalsk både med både sin stemme og med et instrument, i gruppe og som solist. Holdet får også en forståelse af videnskabsteori og musikfagets metoder med henblik på det flerfaglige samarbejde i “På tværs” – forløbene.

På A-niveau tilføjes faget yderligere en skriftlig, nodebaseret dimension, hvor holdet vælger mellem at udsætte en poprock-, en jazz- eller en visemelodi for både sangere og instrumentalister. Her arbejdes der med computerbaserede nodeprogrammer. I musikkundskab skærpes de teoretiske redskaber med henblik på analyse, perspektivering samt kunstneriske valg.

Eksamen

Til den afsluttende eksamen kommer man, som ved de øvrige niveauer, op i såvel en praktisk som en teoretisk del, hvor der gives en samlet karakter for præstationen.
I den praktiske del skal man fremføre to musikstykker, en gruppefremførelse samt en solopræstation.
Der er også en skriftlig 5 timers prøve i musikteoretiske discipliner (akkordlæsning og musikalsk analyse) samt satsarbejde (rock-, jazz- og vokalsats).

Alle tre niveauer udgør en aktiv del af skolens musiske liv og faget indgår i samarbejder med den øvrige fagrække på skolen.