Fag – Musik (HF)

Musik

Musikfagets to helt centrale søjler er musikudøvelse og musikkundskab.

  • I musikudøvelse arbejdes der, alt efter det valgte niveau, med enstemmige sange og flerstemmige vokal- og instrumentalnumre inden for klassisk såvel som rytmisk musik. Stemmedannelse og basal teknik på rytme- bas og akkordinstrumenter indgår i undervisningen.
  • I musikkundskab anvendes fagets metoder (musiklære, musikteori, hørelære, musikkens parametre) med henblik på diskussion, analyse og perspektivering af vestlig kunst- og populærmusik, folkemusik, dansk musik, ny musik og ikke-vestlig musik. Undervisningen inddrager musikkens historiske og aktuelle, kulturelle og sociale samt formidlings- og mediemæssige forhold.

Arbejdsformerne veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, fremlæggelser og opførelser i klassen og for et større publikum.

Undervisningen tager kontakt med det øvrige musikliv i form af fx koncertbesøg, opera, musical, studiebesøg, møde med musikere og komponister.

Med sin blanding af teori og praksis opnår eleven både musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse samt generelle samarbejds- og studiekompetencer, der rækker ud over faget. Det er ikke en forudsætning at eleven kan spille eller synge i forvejen.

 

…som valgfag i 1.hf

Musik kan vælges om kunstnerisk fag på C-niveau i 1.hf.

 

…som valgfag i 2.hf

Musik kan derudover vælges på C-niveau. Hvis du har valgt musik som kunstnerisk fag i 1.hf kan du vælge faget som valgfag på B-niveau i 2.hf.

 

C-niveau

På C-niveau arbejdes der med musikkens grundlæggende byggestene og udtryk inden for sang, spil og musikkundskab.

Eksamen

Eksamen falder i to dele:

  • en praktisk prøve, hvor man skal fremføre et musikstykke i en sammenspilsgruppe.
  • en prøve i musikkundskab, hvor man kommer op i et eller flere musikstykker fra de emner, man har arbejdet med i løbet af året.

Der gives en samlet karakter.

 

B-niveau

På B-niveau udbygges denne beskæftigelse til også at omhandle dels et musikemne og dels et musikprojekt med særlig inddragelse af IT dvs. med mulighed for fx at lave lydproduktion og filmmusik, og der arbejdes mere intensivt med musikudøvelse. Eleverne stifter bekendtskab med elementær satsteknik med henblik på at kunne nedskrive et lettere, nodebaseret nummer, som kan opføres i klassen.

Eksamen

Eksamen falder i to dele:

  • Gruppe- eller solofremførelse af et nummer
  • Musikkundskab, hvor eleven kommer op i et af de musikemner, der er arbejdet særligt med i løbet af året.

Der gives én samlet karakter.