Fag – Kemi (HF)

Kemi

Kemisk forskning spiller en afgørende rolle for menneskernes tilværelse og samfundets udvikling, herunder for miljøspørgsmål og mulighederne for bæredygtig udvikling. Udgangspunktet for undervisningen er derfor at give kursisterne kendskab til og forståelse for kemiens samfundsmæssige og teknologiske betydning i såvel aktuelt som i historisk perspektiv. Som eksempler på områder hvor kemi spiller en stadig større rolle kan nævnes:

 • Bioteknologi
 • Nanoteknologi
 • Lægemidler
 • Fødevareproduktion
 • Nye materialer

Undervisningen i kemi bygger, ligesom al kemisk forskning, på eksperimentelle undersøgelser. Derfor bruges en stor del af undervisningstiden på eksperimentelt arbejde. Kursisterne vil i kortere eller længere perioder arbejde med udvalgte områder som åbner mulighed for fordybelse i kemifaglige problemstillinger. Sådanne projektperioder vil typisk foregå i samspil med andre fag. På alle niveauer opøves kursisterne i at kunne indhente og anvende kemisk information fra forskellige kilder, herunder Internettet.

Et væsentligt aspekt af undervisningen er at give kursisterne en forståelse for sammenhængen mellem eksperimentelle iagttagelser og teori/modeldannelse. Dette er en del af den baggrund som giver kursisterne mulighed for at kunne forholde sig til naturvidenskabelige problemstillinger fra hverdagen og den aktuelle debat og være med til at påvirke beslutningsprocesser.

For alle niveauer gælder at der foretages løbende evalueringer både af kursisternes faglige niveau og af kursistens rolle i samarbejde med andre. Desuden evalueres undervisningen, så eventuelle justeringer kan foretages.

 

…som valgfag

Kemi på C-niveau indgår i den obligatoriske naturvidenskabelige faggruppe i 1.hf . Derudover kan kemi vælges som valgfag på B-niveau i 2.hf.

 

C-niveau

På C-niveauet arbejdes med kemiske grundbegreber som: stoffers opbygning, simple kemiske reaktioner og kemiske mængdeberegninger (f.eks. hvor meget alkohol kan der dannes af 1 kg sukker). Det eksperimentelle arbejde har en fremtrædende plads.

En stor del af tiden arbejdes med tematiske emner hvor andre fag kan indgå. Som eksempler på emner kan nævnes:

 • Cremer og kosmetik.
 • Drikkevand som ressource.
 • Rusmidler, f.eks. alkohol.
 • Raketter.
 • Mad og drikke.
 • Miljøproblemer, f.eks. sur nedbør.

Der udarbejdes journaler og rapporter over det eksperimentelle arbejde. Projektarbejde afsluttes normalt med en grupperapport og/eller en mundtlig fremlæggelse.

Eksamen

Der afholdes mundtlig eksamen og der kan vælges mellem 2 prøveformer: en mundtlig prøve der dækker på teoretisk og eksperimentelt stof eller en prøve som omfatter både en mundtlig prøve i teoretisk stof samt en eksperimentel prøve.

 

B-niveau

B-niveauet bygger oven på C-niveauet. I forhold til dette kræves en dybere forståelse for sammenhængen mellem stoffers struktur og egenskaber samt deres anvendelser i hverdagen og i teknologisk sammenhæng. Der lægges op til at kursisterne i højere grad selv bliver i stand til selvstændigt at kunne tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter, såvel kvalitative som kvantitative. Eksempler på temaer kunne være:

 • Drivhuseffekten.
 • Ølproduktion.
 • Analyse af fødevarer eller medicinske produkter.
 • Fedtstoffer: chokolade, laks og andet godt.
 • Enzymer i hverdagen.

Virksomhedsbesøg eller besøg af gæstelærere indgår i undervisningen. Som på C-niveauet udarbejdes journaler og rapporter over det eksperimentelle arbejde – dog på B-niveauet i et noget større omfang. Projektarbejde afsluttes normalt med en grupperapport og en mundtlig fremlæggelse.

Eksamen

Der vælges mellem de samme to prøveformer som for kemi C.