Fag – Historie (STX)

Historie

Historie er obligatorisk fag i gymnasiet i alle 3 år, men starter først efter grundforløbet i 1g. Faget, der er på A-niveau, er hovedsageligt mundtligt, men der er en dansk-historie opgave i slutningen af 1.g og historie kan indgå i den store skriftlige opgave i 3.g. Historie har ca. 1 modul om ugen i alle 3 år. Mange vil opleve historieundervisningen i gymnasiet som meget anderledes end i folkeskolen – som et fag med langt større dybde og bredde end man har prøvet før.

 

…som obligatorisk fag

Historie er et obligatorisk 3-årigt fag på alle studieretninger.

 

A-niveau

Som faglige mål skal du kunne:

 • Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling.
 • Dokumentere viden om forskellige samfundsformer.
 • Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid.
 • Analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tiderne.
 • Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum.
 • Forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper.
 • Forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår.
 • Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende.
 • Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden.
 • Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden.

Gennem gerne stoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber.

Kernestoffet er:

 • Hovedlinjer i Danmarks historie
 • Europas og verdens historie fra antikken til i dag
 • Forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
 • Forskellige styreformer og samfundsorganisationer
 • Kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
 • Stas- og nationsdannelser herunder Danmarks
 • Nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
 • Politiske og sociale revolutioner
 • Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
 • Politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
 • Globalisering
 • Historiebrug og -formidling
 • Historiefaglige metoder og teorier

I slutningen af 1.g udarbejdes en flerfaglige opgave i dansk og historie. Som optakt til dansk/-historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med dansk med vægt på fordybelse i et historisk emne, elevernes udtryksfærdigheder og relevante metoder i fagene. 

 Som en del af dansk-/historieopgaven indgår en mundtlig evaluering af den afleverede opgave. Eleven præsenterer her sin opgavekonklusion samt overvejelser om valg af materiale, arbejdsproces og metodiske forskelle og ligheder mellem fagene. Der gives en samlet fremadrettet evaluering af opgaven og den mundtlige præstation. 

 Eksamen i 3g

Eksaminanden trækker et tema med tilhørende ukendt materiale af 3-5 normalsiders omfang, der har relation til det læste stof.

Der gives 90 minutters forberedelse og 30 minutters eksaminationstid.