Fag – Filosofi (STX)

Filosofi

I faget filosofi arbejder man med filosofiske problemer og filosofisk argumentation. Der er tale om problemer, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse som sådan, og som i princippet er relevante for både de humanistiske, de samfundsvidenskabelige og de naturvidenskabelige fagområder. Der arbejdes således med delområder som menneskeopfattelse, etik, argumentationsteori, politisk filosofi, naturfilosofi, filosofihistorie, videnskabsteori og erkendelsesteori.

 

…som valgfag

Faget er et valgfag på C- niveau.

 

C-niveau

I C-niveauet indgår:

  • Videnskabsteoretisk perspektivering.
  • Idehistorisk perspektivering, dvs. inddragelse af de bærende ideer som baggrund for og medspiller i de mere snævre faglige problemstillinger.
  • Etisk og moralfilosofisk indfaldsvinkel i forhold til både naturvidenskabelige og samfundsfaglige problemstillinger.

Eksempler på filosofiske problemstillinger kunne være:

  • Er mennesket frit, eller er det noget andet end viljen, der styrer vores handlinger? Er vi styret af vores drifter, af samfundets normer, af opdragelsen, eller kan vi selv afgøre, hvordan vi vil handle?
  • Hvordan afgør vi, hvad der er godt, og hvad der er ondt? Kan man tænke sig frem til det gode, eller er det noget, man føler? Er det gode noget, vi lærer, eller er det noget, der ligger i vores natur?
  • Hvordan ser et godt og retfærdigt samfund ud? Er friheden eller ligheden det vigtigste? Hvilke faktorer styrer samfundets udvikling? Vores frie valg, de økonomiske strukturer, politiske beslutninger? Har samfundets og historiens udvikling en bestemt retning, er der tale om rene tilfældigheder, eller er det noget, der principielt kan styres?
  • Hvordan afgør man, hvordan man bør handle over for andre? Er moral bare en slags vaner, noget vi har fået banket ind i hovedet gennem opdragelsen, eller kan man argumentere for, at der findes en bestemt moral eller etik, som vi bør rette os efter, fordi den hører til vores tilværelses grundvilkår.
  • Hvordan opnår man en sand erkendelse af virkeligheden? Hvad kan vi stole på, vores sanser, følelserne, fornuften? Og findes der en objektiv virkelighed, eller er alt det, vi opfatter som virkeligt, farvet af vores individuelle eller artsprægede måde at opfatte på?
  • Har mennesker ansvar over for naturen? Vi taler om menneskerettigheder, men kan man også tale om, at dyr har rettigheder? Er naturen bare en ressource, noget vi kan bruge løs af, så længe der er noget tilbage, eller har vi en forpligtelse til at passe på den ydre natur?
  • Hvad er mennesket for et væsen? Er nydelse og følelser det centrale, eller er det fornuften, der er det særlige ved mennesket? Er der en kærne af noget særligt “menneskeligt” i os, som det gælder om at finde frem til – eller er alle måder at leve på lige “rigtige”? Er mennesket fundamentalt set et egoistisk væsen, eller er det forholdet til andre mennesker, der giver vores liv mening?

Der er ikke nogen færdige svar på alle disse spørgsmål. Der findes ikke en særlig, filosofisk facitliste, kun en række forskellige forsøg på at tænke så “dybt” som overhovedet muligt.

I timerne forsøger vi at trænge til bunds i de forskellige filosoffers tekster for at finde ud af, hvor styrken og begrænsningen i deres argumentation ligger. Og vi prøver at “oversætte” det, de siger til vores egen erfaringsverden for at finde ud af, hvad de har at sige til os. Timerne er således en vekslen mellem meget grundige tekstlæsninger og diskussioner, hvor vi afprøver vores egne meninger og erfaringer på det, vi har læst. 

 

B-niveau

Faget kan også oprettes på B-niveau, hvor tekstmaterialet er mere omfattende, og hvor der lægges ekstra vægt på den nyeste tids filosofi, på naturvidenskabernes filosofi og på logik, erkendelsesteori og videnskabsteori. På B-niveau indgår også en selvstændigt projektarbejde, der afsluttes med en rapport.